logo

बुरशीनाशके

मॅन्डीप्रोप्रॅमिड 23.4% SC ग्रुप ४० I स्थानिक आंतर प्रवाही

व्यापारी नांव रिवस
वर्गिकरण सीएए- बुरशीनाशक कार्बाक्झिलिक असिड अमाईडस
रासायनिक गट मँडेलिक असिड अमाईड्स
एफ आर ए सी (FRAC) कोड ग्रुप ४०
बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण होण्याचा धोका कमी ते मध्यम
एम ओ ए (MOA) कोड बुरशीच्या पेशी भित्तिकेवर कार्य करीत असल्याचा अंदाज
कार्य प्रकार स्पर्शजन्य बुरशीनाशक

कशासाठी उपयुक्त

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
बटाटा लेट ब्लाईट ०.८ मिली
द्राक्ष डाऊनी मिल्ड्यु ०.८ मिली

कार्यपद्धती

फॉस्फोलिपिडीस् ची जैवनिर्मिती थांबवणे तसेच बुरशीच्या पेशी भित्तिकेवर कार्य करीत असल्याचा अंदाज. पानांवरिल मेणाच्या थरात शोषुन घेतले जाते, त्यामुळे वाहुन जात नाही तसेच जास्त काळ परिणाम मिळण्याची शक्यता वाढते. पानांच्या वरिल पृष्ठभागातुन खालिल भागाकडे प्रवास करु शकते. (ट्रांन्सलॅमिनर) बुरशीच्या बीजाणूंचे रुजणे थांबविण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक म्हणुन केलेला वापर हा जास्त फायदेशिर ठरतो.

पर्यावरण व दक्षता

एफआरएसी नुसार रोगांच्या बुरशीमध्ये या बुरशीनाशकाच्या प्रती प्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्याचा धोका आहे. रोगग्रस्त भागावरिल एकुण बुरशीच्या संख्ये पैकि काहीं बुरशी ह्या बुरशीनाशकांस प्रतिकारक असु शकतात, अशा वेळेस हे बुरशीनाशक वापरुन नियंत्रण न झाल्यास किंवा अशा वेळेस पुर्ण नियंत्रण होणे याची शक्यता कमी असते, त्यामुळे पुन्हा वापर करु नये तसेच या गटतील इतर कोणत्याही बुरशीनाशकाचा वापर करु नये. असे केल्याने बुरशीच्या मध्ये जास्त प्रमाणात प्रतिकारक क्षमता निर्माण होणे थांबवले जाईल.