logo

बुरशीनाशके

फेनामीडॉन ग्रुप ११ I आंतरप्रवाही

व्यापारी नांव सेक्टिन (फेनामिडॉन १०% + मॅन्कोझेब ५०% WDG) फेनोमिनल (फेनामिडॉन १०% + फॉसेटिल एल ६६.७% WG) - बायर कंपनीचा युरोप मधिल ब्रॅन्ड
वर्गिकरण  क्विनोन आउटसाईड इनहिबिटर (QoI)
रासायनिक गट इमिडाझोलिनोन्स
एफ आर ए सी (FRAC) कोड ग्रुप ११
बुरशीमध्ये प्रतिकारक क्षमता निर्माण होण्याचा धोका जास्त
एम ओ ए (MOA) कोड सायटोक्रोम बीसी १ – श्वसनात कार्य करते.
कार्य प्रकार  आंतरप्रवाही

कशासाठी उपयुक्त

Fenamidone 10% + Mancozeb 50% WDG

पिक रोगाचे नांव व्यापारी उत्पादनाचे प्रमाण प्रती ली.
द्राक्ष डाऊनी मिल्ड्यु २ ते ३ ग्रॅम
बटाटा लेट ब्लाईट २ ते ३ ग्रॅम

Feamidone 4.44% + Fosetyl AI 66.7% WG

द्गाक्ष डाऊनी मिल्ड्यु ३ ते ४ ग्रॅम

कार्यपद्धती

बुरशीच्या पेशीतील मायटोकॉन्ड्रियल श्वसनांत अडथळा निर्माण करुन पेशीतील अन्ननिर्मिती बंद पाडते. प्रतिबंधकात्मक क्रिया

पर्यावरण व दक्षता

एफआरएसी नुसार रोगांच्या बुरशीमध्ये या बुरशीनाशकाच्या प्रती प्रतिकारक शक्ती निर्माण होण्याचा धोका आहे. फेनामिडॉन बाबत जास्त धोका आहे, तर मॅन्कोझेब व फॉसेटिल ए एल बाबत कमी धोका आहे. रोगग्रस्त भागावरिल एकुण बुरशीच्या संख्ये पैकि काहीं बुरशी ह्या बुरशीनाशकांस प्रतिकारक असु शकतात, अशा वेळेस हे बुरशीनाशक वापरुन नियंत्रण न झाल्यास किंवा अशा वेळेस पुर्ण नियंत्रण होणे याची शक्यता कमी असते, त्यामुळे पुन्हा वापर करु नये तसेच या गटतील इतर कोणत्याही बुरशीनाशकाचा वापर करु नये. असे केल्याने बुरशीच्या मध्ये जास्त प्रमाणात प्रतिकारक क्षमता निर्माण होणे थांबवले जाईल. फेनामिडॉन चे विघटन हे प्रामुख्याने सुक्ष्मजीवांच्या गतीविधींमुळे होते.