logo

Pomegrante Cultivation and Honeybees ( डाळिंब लागवड आणि मधमाशा )

Protect Honeybees from Insecticides:

डाळिंब पिकातील जास्तीत जास्त उत्पादनाच्या दृष्टीकोनातुन अत्यंत महत्वाच्या असणा-या परागीभवनाच्या क्रियेत मधमाश्या मह्तवाचे योगदान देत असतात. परंतु डाळिंब पिकावर होत असलेल्या विविध किटकनाशकांच्या फवारणीतुन मधमाश्या वाचत नाही, त्यामुळे मधमाश्यांचे संगोपन करुन त्यांची संख्या वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पुरातन किटकनाशकांसोबत, नविन युगातील किटकनाशक देखिल मधमाश्यांसाठी हानीकारक ठरत आहेत. खालिल तक्यात याबाबत माहीती दिलेली आहे, ह्या माहितीचा वापर करुन योग्य आणि कमी हानीकारक किटकनाशक वापरुन किड नियंत्रणासोबत मधमाश्यांना कमीत कमी हानी कशी पोहचेल याबाबत मार्गदर्शन जरुर मिळेल.

Pesticides

Common name (ISO) (तांत्रिक नांव) Pesticide Class (वर्गिकरण) length of residual toxicity (पिकावर राहणारा प्रभाव) Bee toxicity (मधमाशीसाठी नुकसान)
Aldicarb Carbamate Relatively nontoxic
Carbaryl Carbamate High risk to bees Foraging even 10 hours after spraying; 3 – 7 days (b) 8 hours @ 1.5 lb/acre (168 g/Ha) or less. highly toxic
Carbofuran Carbamate 7 – 14 days highly toxic
Methomyl Carbamate 2 hours + highly toxic
Methiocarb Carbamate highly toxic
mexacarbate Carbamate highly toxic
Pirimicarb Carbamate Relatively nontoxic
Propoxur Carbamate highly toxic
Acephate Organophosphate 3 days Moderately toxic
Azinphos-methyl Organophosphate 2.5 days highly toxic
Chlorpyrifos Organophosphate highly toxic
Coumaphos Organophosphate Relatively nontoxic
Demeton Organophosphate <2 hours highly toxic
Demeton-S-methyl Organophosphate Moderately toxic
Diazinon Organophosphate   highly toxic
Dicrotophos Organophosphate highly toxic
Dichlorvos Organophosphate highly toxic
Dimethoate Organophosphate 3 days highly toxic
Fenthion Organophosphate highly toxic
Fenitrothion Organophosphate highly toxic
Fensulfothion Organophosphate highly toxic
Fonofos Organophosphate 3 hours highly toxic
Malathion Organophosphate >8 fl oz/acre (58 L/km²) ⇒ 5.5 days highly toxic
Methamidophos Organophosphate highly toxic
Methidathion Organophosphate highly toxic
Methyl parathion Organophosphate 5–8 days highly toxic
Mevinphos Organophosphate highly toxic
Monocrotophos Organophosphate highly toxic
Naled Organophosphate 16 hours highly toxic
Omethoate Organophosphate highly toxic
Oxydemeton-methyl Organophosphate <2 hours highly toxic
Phorate Organophosphate 5 hours highly toxic
Phosmet Organophosphate highly toxic
Phosphamidon Organophosphate highly toxic
Pyrazophos Organophosphate fungicide highly toxic
Tetrachlorvinphos Organophosphate highly toxic
Trichlorfon , Metrifonate Organophosphate Relatively nontoxic
Permethrin Synthetic pyrethroid 1 – 2 days highly toxic
Cypermethrin Synthetic pyrethroid Less than 2 hours highly toxic
Fenvalerate Synthetic pyrethroid 1 day highly toxic
Resmethrin Synthetic pyrethroid highly toxic
Methoxychlor Chlorinated cyclodiene 2 hours highly toxic
Endosulfan Chlorinated cyclodiene 8 hours moderately toxic
Clothianidin Neonicotinoid Highly Toxic
Thiamethoxam Neonicotinoid Highly Toxic
Imidacloprid Neonicotinoid highly toxic
Dicofol Acaricide Relatively nontoxic
Petroleum  oils Relatively nontoxic
2,4-D Synthetic auxin herbicide Relatively nontoxic
Neem Oil Natural Repellant   Relatively Low Toxic
Horticultural Oil Natural   Medium Toxic
Soap     Low Toxic