logo

द्राक्ष बागेतील गोडी छाटणी नंतर चे फवारणी पत्रक

ऑक्टोबर छाटणीनंतर दिवस प्रकार रोगाचा प्रकार प्रमाण प्रती लिटर काढणीपुर्व कालावधी दिवस
पेस्ट डॉरमॅक्स (हायड्रोजन सायनामाईड) 1 लिटर व 27 लिटर पाणी      
0 दिवस बोर्डो मिश्रण (तयार बोर्डो वापरु नये, बोर्डो तयार करण्यासाठी 1 किलो मोरचुद 15 लिटर पाण्यात विरघळुन घ्यावे. खडा-चुना 700 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यात विरघळुन घेणे. 3-4 तासांनी 75 लिटर पाण्यात मोरचुदचे द्रावण टाकावे, व त्यात सावकाश खडा-चुन्याची निवळी टाकणे पीएच तपासुन (7-7.5) फवारणी करणे)  सोबत एम 45 3 ग्रॅम प्रती लिटर पाणी घेवुन फवारणी करणे. करपा, डाऊनी मिल्डयु   --
2 दिवस कोसाईड 101  किंवा ब्लु कॉपर डाऊनी, करपा 1.5 -2.0 ग्रॅम 45 दिवस
4 दिवस एम-45 डाऊनी, करपा 2 ग्रॅम --
6 दिवस  थायमेथॉक्झाम (अक्टरा) फ्लिया बीटल 0.5 ग्रॅम 45 दिवस
7 दिवस कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ( पोंगा अवस्थेतुन बाहेर आल्यावर सोबत स्ट्रप्टोसायक्लिन 200 लिटर पाण्यातुन 18 ग्रॅम) करपा,डाऊनी 2 ग्रॅम 42 दिवस
8 दिवस अलिएट सोबत डाऊनी 2 ग्रॅम 7 दिवस
अन्ट्राकॉल डाऊनी 2 ग्रॅम 40 दिवस
10 दिवस कर्झेट एम -8 डाऊनी 2 ग्रॅम 70 दिवस
बॅसिलस सबटिलिस डाऊनी, करपा 1 ग्रॅम --
  अमिनो असिड   2-2.5 मिलि  
12 दिवस इक्वेशन प्रो डाऊनी 0.75 ग्रॅम 30 दिवस
14 दिवस रिडोमिल गोल्ड डाऊनी 2.5 ग्रॅम 70 दिवस
बॅसिलस सबटिलिस डाऊनी, भुरी,करपा 1 ग्रॅम --
15 दिवस चिलेटेड झिंक -- 1 ग्रॅम  
चिलेटेड फेरस -- 0.25 -0.5 ग्रॅम  
16 दिवस 00-53-34 -- 3-4 ग्रॅम --
18 दिवस मॅन्कोझेब (एम-45) डाऊनी 2 ग्रॅम 40 दिवस
अक्रोबॅट डाऊनी 0.5-0.75 ग्रॅम 66 दिवस
बॅसिलस सबटिलिस डाऊनी 1 ग्रॅम --
19 दिवस कवच (क्लोरोथॅलोनिल) (सोबत कुमान घेता येईल मात्र एक्सपोर्ट साठी कुमान एल मान्य नाही.) डाऊनी 2 ग्रॅम 65 दिवस
20 दिवस चिलेटेड झिंक -- 1 ग्रॅम  
5 पीपीएम जी.ए. (डाऊनी जास्त असल्यास अथवा वातावरण ढगाळ असल्यास फवारणी घेवु नये)   5 पीपीएम  
22 दिवस हि फवारणी डाऊनी फार जास्त प्रमाणात असल्यास घ्यावी – अमिस्टार डाऊनी 1 – 2 ग्रॅम 7 दिवस
24 दिवस अक्रोबॅट डाऊनी 0.5-0.75 ग्रॅम 66 दिवस
मन्कोझेब डाऊनी 2.0 ग्रॅम 40 दिवस
25 दिवस मिश्र मायक्रोन्युट्रीएंट -- 2.5 ग्रॅम --
00-52-34 -- 4 ग्रॅम --
27 दिवस थायमेथॉक्झाम थ्रिप्स 0.5 ग्रॅम 45 दिवस
  बॅसिलस सबटिलिस डाऊनी 1 ग्रॅम --
28 दिवस डिपिंगच्या आधी चिलेटेड झिंक -- 1 ग्रॅम --
28-30 दिवस पहिली डीपिंग
जी.ए. 10 पीपीपएम
सोबत अमिनो असिड
-- -- --
32 दिवस कर्झेट एम -8 डाऊनी 2.5 ग्रॅम 70 दिवस
33 दिवस चिलेटेड कॅल्शियम -- 1 ग्रॅम --
बोरॉन -- 1 ग्रॅम --
34 दिवस रिजेंट 80 टक्के थ्रिप्स 0.05 ग्रॅम 60 दिवस
35 दिवस कॉन्टाफ (हेक्झाकोनाझोल) भुरी 1 मिली 38 दिवस
  00-52-34 -- 4 ग्रॅम  
  चिलेटेड कॅल्शियम -- 1 ग्रॅम  
37 दिवस अलिएट डाऊनी 2 ग्रॅम 7 दिवस
अन्ट्राकॉल डाऊनी 2 ग्रॅम 40 दिवस
38 दिवस (गरज भासल्यास) स्पिनोसॅड  (सोबत कुठलेही किटनाशक अगर बुरशीनाशक फवारु नये) थ्रिप्स, अळी 0.25 मिली 28 दिवस
40 दिवस मिश्र मायक्रोन्यट्रिएंट -- 2.5 मिली --
43 दिवस चिलेटेड कॅल्शियम -- 1 ग्रॅम  
  बोरॉन -- 1 ग्रॅम  
45 दिवस कॉन्टाफ भुरी 1 मिली 38 दिवस
48 दिवस  दुसरी डिपिंग
जी.ए. 40 पीपीएम
सी.पी.पी.यु. 2 पीपीएम
6 बीए 10 पीपीएम सोबत अमिनो असिड ३ मिली
-- -- --
50 दिवस मिश्र मायक्रोन्यट्रीएंट -- 2.5 मिली --
  00-52-34 -- 4 ग्रॅम --
55 दिवस चिलेटेड कॅल्शियम -- 1 ग्रॅम --
बोरॉन -- 1 ग्रॅम --
56 दिवस अमिस्टार (भुरीचा प्रादुर्भाव जास्त असल्यास) भुरी 200 मिली प्रती एकर 7 दिवस
57 दिवस 13-00-45 -- 4 ग्रॅम --
60 दिवस किंवा 6 – 7 एमएम मणी तिसरी डिपिंग
जी.ए. 30 पीपीएम
सी.पी.पी.यु. 1 पीपीएम
चिलेटेड मायक्रोन्यट्रीएंट 0.5 ग्रॅम प्रती लिटर पाणी सोबत अमिनो असिड ३ मिली
    --
62 दिवस 00-00-50 -- 4 ग्रॅम --
64 दिवस चिलेटेड कॅल्शियम -- 1 ग्रॅम --
  बोरॉन -- 1 ग्रॅम --
66 दिवस पेनकोनॅझोल (टोपास) भुरी 0.5 मिली 50 दिवस
70 दिवस 00-00-50 -- 4 ग्रॅम --
  मिश्र मायक्रोन्यट्रिएंट -- 2.5 मिली --
80 दिवस मॅग्नेशियम सल्फेट -- 1.5 -2.0 ग्रॅम --
85 दिवस कॉन्टाफ (हेक्झाकोनाझोल) भुरी 1 मिली 38 दिवस
  पोटॅशियम बायकार्बोनेट भुरी 2.5 ग्रॅम --
90 दिवस बोरॉन -- 0.5 ग्रॅम --
00-00-50 -- 4 ग्रॅम --
मिश्र मायक्रोन्यट्रीएंट -- 2.5 मिली --
95 दिवस पोटॅशियम बायकार्बोनेट भुरी 5 ग्रॅम --
100 दिवस बोरॉन -- 0.5 ग्रॅम --
00-00-50 -- 4 ग्रॅम --
मिश्र मायक्रोन्यट्रीएंट -- 2.5 मिली --