logo

द्राक्ष बागेतील ऑक्टोबर छाटणीनंतरचे खत व्यवस्थापन (जमिनीतुन देण्यासाठी)

द्राक्ष बागेतील ऑक्टोबर छाटणीनंतरचे खत व्यवस्थापन (जमिनीतुन देण्यासाठी)
छाटणीनंतर
दिवस
खताचा प्रकार शिफारस प्रती एकर
kg/acre
उपल्बध अन्नघटक
(किलो प्रती एकर)
नत्र स्फुरद पालाश
बेसल डी.ए.पी. 50 किलो 9.01 23.04 0.00
एस.ओ.पी. 15 किलो 0.00 0.00 7.50
निम पेंड 100 किलो 5.00 3.00 2.00
करंज पेंड 50 किलो 2.50 1.50 1.00
एरंडी पेंड 25 किलो 1.25 0.75 0.50
0-1 दिवस बोरॉन 20 टक्के 250 ग्रॅम      
फेरस ईडीटीए 250 ग्रॅम      
मॅग्नेशियम सल्फेट 10 किलो      
एस.ओ.पी. 15 किलो 0.00 0.00 7.50
डी.ए.पी. 15 किलो 2.70 6.91 0.00
विटाग्रो 1किलो      
मायक्रोफॉस पीएसबी 1किलो      
सटलेक्स 200 ग्रॅम      
विटाबॅक्स 2.5 लिटर      
20 दिवस डी.ए.पी. 20 किलो 3.60 9.22 0.00
एस.ओ.पी. 15 किलो 0.00 0.00 7.50
अझोन 500ml 20.00 0.00 0.00
ट्रायकोविन 200 ग्रॅम      
मायक्रोन्युट्रीएंट 2.5 लिटर      
30 दिवस कॅल्शियम नायट्रेट              10 किलो 1.00 0.00 0.00
00-52-34 25 किलो 0.00 13.02 8.50
बोरॉन 20 टक्के 250 ग्रॅम      
विटाग्रो 1 किलो      
विटाबॅक्स 2.5 लिटर      
45 दिवस एस.ओ.पी. 50 किलो 0.00 0.00 25.00
युरीया 20 किलो 9.22 0.00 0.00
ट्रायकोविन 200 ग्रॅम      
60 दिवस 00-00-50 दर 7 दिवसांनी 5 किलो 5 वेळेस 25 किलो 0.00 0.00 12.50
युरीया दर 7 दिवसांनी 2 किलो 5 वेळेस 10 किलो 4.61 0.00 0.00
अपटेक 1किलो      
विटाबॅक्स 2.5 लिटर      
90 दिवस 13-00-45 दर 7 दिवसांनी 5 किलो 2 वेळेस 10 किलो 1.30   4.50
मायक्रोन्युट्रीएंट 2.5 लिटर      
अपटेक 1किलो      
विटाग्रो 1किलो      
विटाबॅक्स 2.5लिटर      
पिकास मिळणारी खते 60.19 57.44 76.51
एनआरसी शिफारस 75 56 75