logo

पिक संगोपन

दिवस खताचा प्रकार प्रमाण प्रती एकर
लागवडीपुर्वी एसएसपी २५० किलो
एमओपी ५० किलो
शेणखत ३ ते ५ टन
निम पेंड ३०० ते ५०० किलो
३० दिवस अमोनियम सल्फेट २० किलो
डिएपी ५० किलो
एम ओ पी ५० किलो
५० दिवस झिंक सल्फेट १५ किलो
फेरस सल्फेट १० किलो
मॅग्नेशियम सल्फेट २० किलो
१२० दिवस अमोनियम सल्फेट २० किलो
एम ओ पी ५० किलो
१४० दिवस झिंक सल्फेट १५ किलो
फेरस सल्फेट १० किलो
मॅग्नेशियम सल्फेट २० किलो
१८० दिवस एम ओ पी ५० किलो
अमोनियम सल्फेट २० किलो

>