पपई मोझॅक व्हायरस पपई रिंग स्पॉट व्हायरस पपई वरिल अन्थ्रॅक्नोझ
पपई वरिल काळे ठिपके पपई डॅपिंग ऑफ पपई वरिल ड्राय रॉट
पपई वरिल इंटरनल ब्लाईट पपई वरिल कॉलर रॉट पपई वरिल फायटोप्थोरा
पपई वरिल भुरी    

पपई मोझॅक व्हायरस

पानांच्या खालील बाजुस बारीक, अनियमित, गर्द हिरव्या रंगांच्या रेषा तयार होतात. अशा रेषा पानांवरिल शिरांना लागुन तयार होतात. नविन पाने लहान तयार होतात. पानांवर ठिकठीकाणी अर्धपारदर्शक असे तेलकट डाग दिसुन येतात. पाने पिवळी पडतात. जास्त प्रमाणात प्रादुर्भाव राहील्यास पानगळ होते, केवळ शेंड्या कडे लहान पानांचा झुपका शिल्लक राहतो.

रोगग्रस्ता रोपांच्या खोडावर पिन पॉईंटच्या आकाराचे ठिपके पडतात. हे ठिपके रेषा किंवा मोठ्या ठिपक्यांत रुपांतरीत होतात. अशाच रेषा किंवा ठिपके पानांच्या देठावर दिसुन येतात. जास्त प्रमाणात प्रादुर्भाव असल्यास पानांचे देठ खालील बाजुस जमिनीच्या दिशेने वाकतात.

लहान किंवा २ आठवड्यांच्या फळांवर रिंग स्पॉट तयार होतात.

पपई वरिल मोझॅक व्हायरस हा मावा किडी द्वारे होतो. मावा किड पानांवरिल रस शोषुन घेत असतांना पानांत व्हायरस सोडत असते. केवळ एक मावा किड देखिल रोगाचा प्रार्दुभाव करण्यास सक्षण असते. मावा किड हा रोग केवळ १० सेकंदाच्या काळात संक्रमित करत असते. पानांवर लक्षणे लागण झाल्यापासुन १८ ते २४ दिवसांत दिसतात.

पपई वर मोझॅक व्हायरस संक्रमीत करणारी मावा किड, काकडी, टरबुज (कलिंगड), व इतर वेलवर्गिय पिकांवर देखिल उपजीविका करत असते.

मावा किडीमुळे रोगाचा प्रसार होवु नये म्हणुन, पपई लागवड केलेल्या शेताच्या चारी बाजुस एक किंवा दोन रांगा मका, ज्वारी, यासारखी पिके लावावीत. ज्यावेळेस मावा किड प्रथम मका किंवा ज्वारी पिकावर उपजिविका करेल त्यावेळेस, त्यातील व्हायरस सदरिल पिकांत संक्रमित होवुन जाईल, यानंतर जरी मावा किडीने पपईच्या पानांवर उपजीविका केली तरी पपई पिकावर व्हायरस संक्रमित होण्याचे प्रमाण कमी होते, किंवा अजीबात राहत नाही.

प्रादुर्भाव ग्रस्त रोपांपासुन नविन रोपांस त्वरित लागण होते, त्यामुळे अशी रोपे नष्ट करावीत, किंवा सर्व पाने काढुन टाकावीत. पपईच्या शेताच्या जवळपास वेलवर्गिय पिकांची लागवड करु नये. मावा किड नियंत्रणात ठेवावी.

PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad
पपई मोझॅक व्हायरस पानांचे देठ जमिनीकडे वाकतात पानांवरिल तेलकट डाग मावा किडीमुळे रोगाचा प्रसार होतो

पपई रिंग स्पॉट व्हायरस

पपई रिंग स्पॉट व्हायरस ग्रस्त रोपांच्या पानांच्या कडा वरिल बाजुस गोलसर वाकतात. पानांचा झुपका तयार होतो, तसेच पानांवरील शिरांच्या मधिल भागात पानांवर फुगवटे तयार होतात. लागण झालेली पाने वजनाने हलकी असतात. व्हायरस ची लागण झाल्यानंतर हवामानानुसार ९ ते ३९ दिवसांत लक्षणे दिसुन येतात. उन्हाळ्यात लागण झाल्यास ३ महिन्यांपर्यंत लक्षणे दिसुन येत नाहीत. हिवाळ्यात लागण झाल्यास ६ आठवड्यात लक्षणे दिसुन येतात.

लागण झालेल्या खोडांवर तेलकट ठिपके दिसुन येतात. खोडावरिल लक्षणे जमिनीपासुन अर्ध्या भागापासुन दिसुन येतात. फळांवरील लक्षणे जास्त स्पष्ट असतात, फळांवर पिवळे ठिपके आणि पिवळ्या रंगांची रिंग पडते, आतील भाग हिरवा राहतो. पपई रिंग स्पॉट व्हायरस ची लक्षणे हि जवळपास पपई मोझॅक व्हायरस सारखीच असतात, केवळ त्यांची तिव्रता कमी प्रमाणात असते.

पपई रिंग स्पॉट व्हायरस ची लागण मावा किडी मुळे होते. (एफिस गॉसिपी, एफिस मेडीकॅगनिस, एफिस रुमिनीस, एफिस पेरिसिके). मावा किड केवळ २ मिनीटात लागण झालेल्या पानांतुन व्हायरस ग्रहण करु शकते, त्यानंतर नविन पानांवरिल ५ मिनीटांच्या फिडिंग काळात ही किड नविन पानांवर लागण करु शकते. जर किडीने लागण झालेल्या पानांतुन व्हायरस ग्रहण केला तर त्यानंतर ती किड केवळ एकदाच त्या व्हायरस चे संक्रमण करु शकते, त्यानंतर तो व्हायरस किडीमध्ये राहत नाही.

मावा किडीमुळे रोगाचा प्रसार होवु नये म्हणुन, पपई लागवड केलेल्या शेताच्या चारी बाजुस एक किंवा दोन रांगा मका, ज्वारी, यासारखी पिके लावावीत. ज्यावेळेस मावा किड प्रथम मका किंवा ज्वारी पिकावर उपजिविका करेल त्यावेळेस, त्यातील व्हायरस सदरिल पिकांत संक्रमित होवुन जाईल, यानंतर जरी मावा किडीने पपईच्या पानांवर उपजीविका केली तरी पपई पिकावर व्हायरस संक्रमित होण्याचे प्रमाण कमी होते, किंवा अजीबात राहत नाही.

प्रादुर्भाव ग्रस्त रोपांपासुन नविन रोपांस त्वरित लागण होते, त्यामुळे अशी रोपे नष्ट करावीत, किंवा सर्व पाने काढुन टाकावीत. पपईच्या शेताच्या जवळपास वेलवर्गिय पिकांची लागवड करु नये. मावा किड नियंत्रणात ठेवावी.

PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad RingSPot, PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad RingSPot, PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad
पपई च्या फळांवर रिंग तयार होतात पानांचा झुपका तयार होतो पानांच्या कडा वरिल बाजुस वाकतात
RingSPot, PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad RingSPot, PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad RingSPot, PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad
पाने आकुंचन पावतात पाने आकुंचन पावतात मावा किडी मुळे रोगाचा प्रसार होतो

पपई वरिल अथ्रॅक्नोझ

कोलेक्टोट्रिकम ग्लोईओस्पोरीडीस नावाच्या बुरशीमुळे हा रोग होतो. पक्वतेकडे झुकलेल्या फळांवर गर्द रंगांचे ठिपके पडतात. हा रोग शक्यतो हिरव्या रंगाच्या फळांवर दिसुन येत नाही, केवळ अर्ध पक्व झालेल्या फळांवर दिसुन येतो. फळ पक्व होत असतांना फळांवरिल डाग देखिल मोठे होतात. काढणी साठी सदरील फळे अयोग्य असतात.

रोगाची बुरशी तळा कडील पानांच्या देठांवर देखिल संक्रमित होते, ज्यामुळे पाने गळुन जातात, तसेच रोगाच्या पुढील प्रादुर्भावास चालना मिळते.

रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायथोन एम ४५, कॉपर औक्सिक्लोराईड, कॉपर हायड्रॉक्साईड, यापैकी एकाची १० दिवसांच्या अंतराने दोन वेळेस फवारणी घ्यावी.

RingSPot, PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad RingSPot, PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad RingSPot, PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad

पपई वरिल काळे ठिपके

पपई वरिल काळे ठिपके सरकोस्पोरा पपयी या बुरशी मुळे होतो.

पानांवर करड्या तपकिरी रंगाचे ठिपके पडतात. जास्त प्रमाणात संक्रमण असल्यास पपई ची रोगग्रस्त पाने पिवळी पडतात व सुकुन जातात. फळांवर देखिल ठिपके दिसुन येतात.

रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायथोन एम ४५, जिनेब, कॅपटन, कॉपर औक्सिक्लोराईड, कॉपर हायड्रॉक्साईड, यापैकी एकाची १० दिवसांच्या अंतराने दोन वेळेस फवारणी घ्यावी.

Black SPot Papaya PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Black SPot Papaya PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Black SPot Papaya PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad

पपई वरिल डॅपिंग ऑफ

पपई वरिल डॅपिंग ऑफ हा रोग अनेक प्रकारच्या बुरशी मुळे होत असतो. या बुरशींमध्ये पिथियम अफिनीडर्माटम, पिथियम अल्टियम, फायोटप्थोरा पॅरासिटिका, तसेच रायझोक्टोनिया स्पे. चा समावेश होतो.

बुरशी जमिनीत राहते, आणि कोवळ्या रोपांवर हल्ला करते. रोगाची लागण प्रामुख्याने उबदार आणि ओलसर वाचावरणात जास्त प्रमाणात होते. पाण्याच्या संतुलनात बिघाड झाल्यास देखिल रोगाची त्वरित लागण होते.

रोपांच्या खोडात पाणी जमा झाल्या सारखे ते नरम पडते, व खोड खाली झुकुन जाते, व मरुन जाते.

रोगाचे नियंत्रण शक्य नाही, मात्र रोग येवु नये म्हणुन पिकास नियमित पाणी पुरवठा करवा, पाणी देतांना खुप जास्त किंवा खुप कमी असा फरक अचानक करु नये. रोप लागवड केल्यानंतर ट्रायकोडर्मा व्हीरीडे बुरीशीचा वापर करावा. रासायनिक बुरशीनाशकांत मेटालॅक्झिल, कॉपर ऑक्सिक्लोराईड यांचा वापर केवळ प्रतिबंधकात्मक बुरशीनाशक म्हणुन कराता येतो. रासायनिक बुरशी नाशक वापरित असल्यास ट्रायकोडर्माचा वापर करु नये.

या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी ट्रायकोडर्मा चा वापर हा रासायनिक बुरशीनाशकांपेक्षा जास्त प्रभावशाली ठरतो. रासायनिक बुरशीनाशके जमिनीत नष्ट होत असल्याने जास्त काळासाठी संरक्षण प्रदान करु शकत नाहीत. मात्र ट्रायकोडर्मा बुरशीसाठी हि मर्यादा राहत नसल्याने जास्त काळ संरक्षण मिळते. ३० दिवसांच्या अतराने दोन वेळेस ट्रायकोडर्माचा वापर करावा.

Damping off Papaya PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad

पपई वरिल ड्राय रॉट

पपई ची फळे खोडांवर किंवा एकमेकांवर ज्यावेळेस घासली जातात, त्यावेळेस त्यांस ईजा होते, अशा ठिकाणांतुन बुरशी फळात प्रवेश करते.

बुरशीने प्रवेश केल्यानंतर फळांच्या देठाच्या जवळ संक्रमित होते, हा भाग काळसर नरम पडतो.

या रोगाच्या नियंत्रणासाठी ठराविक उपाययोजना ज्ञात नाही, तरी फळे देठा सकट काढली असता, साठवणुकीत हा रोग जास्त पसरत नाही.

Papaya Dry Rot PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Papaya Dry Rot PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Papaya Dry Rot PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad

पपई वरिल इंटरनल ब्लाईट

पपई वरिल इंटरनल ब्लाईट हा रोग क्लॅडोस्पोरीयम या बुरशीमुळे होतो. बुरशी देठाकडुन फळात शिरते. फळात शिरल्यानंतर हि बुरशी फळांतील बियांच्या आसपासच्या परिसरात वाढते, ज्यामुळे फळ आतुन खराब होते. संक्रमण झालेले फळ पक्व होत नाही.

रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायथेन एम ४५, झिनेब, मॅनेब, कॉपर हायड्रॉक्साईड, कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ची फवारणी घ्यावी.

कॉलर रॉट

रोगाची लागण झाली असता, रोप लहान राहते, पाने पिवळी पडतात.

मुळ तसेच खोड सडते. मुळांजवळील खोडावर लालसर रंगाचा पदार्थ दिसुन येतो.

रोगाच्या सुरवातीला खोडावर लक्षणे दिसुन येतात.

रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायथेन एम ४५, झिनेब, मॅनेब, कॉपर हायड्रॉक्साईड, कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ची फवारणी घ्यावी.

Papaya Collar Rot PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Papaya Collar Rot PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Papaya Collar Rot PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad

पपई वरिल फायटोप्थोरा ब्लाईट

पपईच्या रोपाच्या खोडावर हा रोग प्रामुख्याने दिसुन येतो. जमिनीलगत खोडावरिल भाग हलक्या रंगाच्या होतो, जसे संक्रमण वाढत जाते, तसे हि बुरशी संक्रमित भाग पुर्णपणे नष्ट करत जाते, ज्यामुळे त्या ठिकाणी खड्डा पडल्यासारखे किंवा हत्याराने इजा झाल्यासारखे भासते.

जमिनी लगतच्या खोडाच्या भागास इजा झाल्याने झाडास अन्नपुरवठा नियमित होत नाही, ज्यामुळे झाड मरुन जाते. फळ धारणा झालेले किंवा मोठे झाड कोलमडुन पडुन जाते. अशा झाडांना नविन सशक्त फुट देखिल येते, मात्र पावसाळ्याच्या वातावरणात मरुन जाते.

फळांवर देखिल हि बुरशी हल्ला करते. फळे आकुंचन पावतात, त्यांचा रंग गर्द तपकिरी हातो, अशी फळे तपकिरी काळी होतात.

बागेस पाणी देतांना, पाणी खोडास स्पर्श करणार नाही याची काळजी घ्यावी.

रोगाच्या प्रतिबंधासाठी डायथेन एम ४५, झिनेब, मॅनेब, कॉपर हायड्रॉक्साईड, कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ची फवारणी घ्यावी.

Papaya Phytopthora PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Papaya Phytopthora PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Papaya Phytopthora PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad

पपई वरिल भुरी

पपई वरिल भुरी हा रोग ओडीयम कॅरिके या बुरशी मुळे होतो.

बुरशी पानांच्या खालील बाजुस वाढते. पानांच्या खालील बाजुस पांढ-या रंगाचा पदार्थ दिसुन येतो. रोगाच्या प्रारंभिक लक्षणांत पानांच्या वरिल बाजुने पिवळसर किंवा हलक्या हिरव्या रंगाचे ठिपके दिसुन येतात.

रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात असल्यास खोडावर देखिल पांढ-या रंगाची बुरशी दिसुन येते.

रोगाच्या नियंत्रणासाठी हेक्झाकोनॅझोल, टोपास, सल्फर, या पैकी एकाचा वापर करावा.

Powdery Mildew PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Powdery Mildew PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad Powdery Mildew PapayaMosaicVirus, agriplaza, agriculture information, papai, papaya lagwad

© Agriplaza Network

Agriculture, Agriculture information, Agriculture, Farming, Cotton, Weed Management, Fertilizer Management, Grapes, Ginger Plantation, Agro, Maharashtra, Plant Protection, Soil Management, Soil Testing, climbers, pesticide, fungicide, organic farming, Agribusiness, Agricultural Business, keli sheti vishai mahiti, sheti sathi purak udyag dhande, agriculture business, agribusinesss, sheti margadarshan, kobi, phul kobi, vange lagwad, sheti shanshodhan, kakadi lagwad, karle lagwad, vel gargiya pike, keli til jibralik acid, chileted palash and potash, gahu, soyabean, uss, sugarcane, kapus, saphed musali, mirchi, chilli, bhendi, batata, potato cultivation, papai, krushi salla, pik sanrakshan, crop protection, duyyam anadrave, shukshma anadrave, mukhya aanadrave, kanda sehti, chal, kandyahe rate, onion cultivation, garlic, lasun sheti, agriculture success stories, success stories, shetitil yashasvi prayog, micro nutrients, boron, calcium nitrate, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Cotton Cultivation, cotton plantation, cotton weed management, cotton production, BT cotton, cotton fertilizer management, pesticide management, kapasawaril phawarni, kapus utpadan, kapus pik, cottonseed crushers, cotton fabric, mava, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, sweet corn Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, wheat Cultivation, lok1, wheat plantation, wheat fertilizer dose, soil management, pyrenophora avenae, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content,soydean Cultivation, Rhizoctonia, plantation, fertilizer dose, soybean seeds, soybean oil, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Peanut Cultivation, groundnut plantation, groundnut farming, fertilizer dose, soil management, groundnut seed, diseases of peanuts, Botrytis, grams cultivation, grams plantation, farming, agriculture information, plural grams, green gram, grams cultivation, grams plantation, farming, agriculture information, plural grams, green gram, grape cultivation, grape farming, grape wine, botryoshaeria, grape growing, grape equipments, grape machinery, nashik grapes, Grape Root Borer, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Pomo: pomegranate plantation, pomegranate tree, pomegranate farming, weed management, fertilizer management, soil management, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, papai: fertilizer management, pesticide management, papai sheti, papai cultivation, papai lagwad margadarhan, products from papaya, papai waril bhuri rog, papaitil boron kamtarta, phalmashi, papai lagwad padhati, papai rope, plants of papaya, papai nursery, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Krushi Salla: Agriculture, Agriculture information, Agriculture, Farming, Cotton, Weed Management, Fertilizer Management, Grapes, Ginger Plantation, Agro, Maharashtra, Plant Protection, Soil Management, Soil Testing, climbers, pesticide, fungicide, organic farming, Agribusiness, Agricultural Business, keli sheti vishai mahiti, sheti sathi purak udyag dhande, agriculture business, agribusinesss, sheti margadarshan, kobi, phul kobi, vange lagwad, sheti shanshodhan, kakadi lagwad, karle lagwad, vel gargiya pike, keli til jibralik acid, chileted palash and potash, gahu, soyabean, uss, sugarcane, kapus, saphed musali, mirchi, chilli, bhendi, batata, potato cultivation, papai, krushi salla, pik sanrakshan, crop protection, duyyam anadrave, shukshma anadrave, mukhya aanadrave, kanda sehti, chal, kandyahe rate, onion cultivation, garlic, lasun sheti, agriculture success stories, success stories, shetitil yashasvi prayog, micro nutrients, boron, calcium nitrate, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, keli: banana crop, banana plantation, banaa chips, keli lagwad, keli pikanchi mahiti, keli pik sanrakshan, keli pik lagwad, banana crop protection, keli fertilizer dose, banana fertilizer dose management, organic farming, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Mango: mango Cultivation, mango Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, hapus aamba, Alphonso, mango, totapuri, langada, ratnagiri hapus, gawathi aamba, aamba pikabaddal mahiti, mango juse, mango jelly, aam ras, mango pickle, Limbu vargiya phale: lemon Cultivation, lemon Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, orange Cultivation, organe Cultivation, mosambi, limbu, santra pika baddal mahiti, lemon pickle, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content,Aale, Halad: Ginger Cultivation, Ginger Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour,Ginger , fertilizer management, pesticide management, termeric Cultivation, termeric Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour,Ginger , fertilizer management, pesticide management, Halad lagwad, aale lagwad, halad pika baddal mahiti, aale pikabaddal mahiiti, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, safed Musali:sweet corn Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Mirchi: chilli Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Tomato: Tomato Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, tomato lagvad, tomato varil kid, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Bendi, wange: bhendi Cultivation, wange Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, wange lagwad, vange lagwad chi mahiti, bhendi lagwad mahiti, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Potato: potato Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, batata agwad, batata pikawaril kid vavsthapan, tan vavsthawan, potato weed management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Vel vargiya bhajipala: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, dodke, karle, gilke, bhopala, lagwad, karle lagwad, karlya waril rog, kid, weed management, Organic Fertilizers, Jamin Vavasthapan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, soil management, soil testing reports, soil testing labs, soil improvement, jamin vavsthapan, mati parikshan, maticha samu tapasne, sphurad, salphar cha wapar, Organic Fertilizers, Nutrient Content, Plant Tissue Nutrient Level, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Kobi, Flower: kobi plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, anda, Lasun: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management,Mukhya Aanaadrave: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Duyyam Aanaadrave: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Shushma Aanaadrave: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Pik Snarakshan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, plant protection, crop protection, banana crop protection, mango crop protection, orange, cotton protection, grape farm protection, grape crop protection, onion protection, potato plant protection, ginger crop, ginger farming, halad pik sanrakshan, aamba pik sanrakshan, kapus pik sanrakshan, draksha bag sanrakshan, mosambi pik sanrakshan, Tan Vavsthapan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, weed manaagement, tan vavsthpan, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad ,Pik Vavsthapan: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Succes Stories: plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, agriculture business, agribusiness