PPM to Percentage Conveter   |  Cation Exchage Capacity Calculator   | Fertilizer Dose Calculator

या ठिकाणी कृपया माती परिक्षण अहवालातील खालिल प्रमाणे माहीती टाईप करुन शिफारस हे बटन दाबावे.

सामु  
सेंद्रिय कर्ब  % 
विद्युत वाहकता  mmhos/cm 
उपलब्ध नत्र किलो प्रती हे.   
उपलब्ध स्फुरद किलो प्रती हे. 
उपलब्ध पालाश किलो प्रती हे. 
पिक
हे बटन क्लिक करुन आपण हे मान्य करीत आहात की, अग्रीप्लाझा कुठलिही जबाबदारी घेत नाही.