कापुस पिकातील तणनियंत्रणलागवड पध्दती I पिक संरक्षण

कापुस पिकातील उगवाणीपुर्वीचे तणनियंत्रण-

कोरडवाहु वाण लागवड करण्यापुर्वी, शेतातील नेहमी येणा-या तणांचा अभ्यास करुन, रोप उगवणीपुर्वी वापरण्यायोग्य तणनाशके वापरुन, सुरवातीच्या काळातील तण नियंत्रण मिळवुन घ्यावे. कोरडवाहु परिसरातील शेतकरी, हे पुर्णतः पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबुन असतात, एखाद्या वेळेस पेरणीनंतर पाउस लागुन राहील्यास बरेच दिवस शेतात तणनियंत्रण मिळत नाही, आणि कापुस पिकांच्या वाढीवर याचे दुष्परिणाम होतात. उगवणीपुर्वी वापरण्यासाठी पेन्डीमेथिलिन (टाटा पनिडा वै. नावांनी उपलब्ध आहे) हे एक चांगले तणनाशक आहे. हे तणनाशक पेरणीच्या १४० दिवस आधी तसेच पेरणीच्या ७ ते १० दिवस आधी देखिल वापरता येते. वापरानंतर हे तणनाशक जमिनीत २ ते ३ इंच खोल अंतरावर चांगले एकत्र करुन टाकावे. पेंडीमेथिलिन, सारखेच ट्रायफ्लुरॅलिन हे तणनाशक देखिल पेरणीपुर्वी वापरता येते.

तणनाशकाचे तांत्रिक नांव व केव्हा वापरावे उत्पादक कंपनी किंवा व्यापारी नांव अधिक माहीती
(संदर्भ – यु.सी. आय.पी.एम., अमेरिका)
लागवडीपुर्वी
ऑक्झिफ्लोरफेन गोल गवत उगवणीपुर्वी आणि कापुस ६ इंच उंच होण्याच्या आधी वापरावे. फवारणी केल्यानंतर ३ ते ४ आठवड्यांच्या आत पाऊस होणे फायदेशिर ठरते. लागवडीपुर्वी वापरतांना जमिनीत २ इंच खोलवर जाईल याची काळजी घ्यावी.
पेंडीमेथिलिन टाटा पनिडा, स्टॉम्प लागवडीपुर्वी वापरतांना जमिनीत २ इंच खोलवर जाईल याची काळजी घ्यावी.
ट्रायफ्युरालिन टिप टॉप, ट्रायफोगन (मक्तेशिम अगान) लागवडीपुर्वी वापरतांना जमिनीत २ इंच खोलवर जाईल याची काळजी घ्यावी. वापर केल्यानंतर १६ महिन्यांपर्यंत मका, ज्वारी, बीट, पालक यासारखी पिके घेवु नये.
लागवडीनंतर
डायुरॉन डायुरेक्स कापुस कमीत कमी ६ इंच इंच असावा, तसेच गवत २ इंचापेक्षा जास्त उंच असु नये. कापुस पिकाच्या पानांवर पडल्यास पानांना इजा संभवते. जोराचा वारा असतांना फवारणी घेवु नये. १ वर्षांपर्यंत कापुस, मका, ज्वारी च्या व्यतिरिक्त दुसरे पिक घेवु नये. (संदर्भ – यु.सी. आय.पी.एम., अमेरिका)
ऑक्झिफ्लोरफेन गोल कापुस ८ इंच उंच असावा, तणास ४ पेक्षा जास्त पाने असु नये. कापुस पिकाच्या पानांवर पडल्यास पानांना इजा होते, त्यामुळे केवळ तणांवरच फवारणी घ्यावी. जोराचा वारा असतांना फवारणी घेवु नये.
मेटाक्लोर ड्युअल कापुस लागवडीपुर्वी किंवा लागवडीनंतर जमिनीत फवारणी न करता मिसळुन टाकावे. पिकास इजा होते, त्यामुळे फवारणी करु नये. जमिनीत मिक्स केल्यानंतर पाणी द्यावे. तण उगवणीपुर्वी वापरावे.

© Agriplaza Network