केळी लागवड पध्दतीलागवड पध्दती I पिक संरक्षण

केळी पिकास लागवडीपुर्वी 1 एकर क्षेत्रात ५ ते १० बैलगाडया भरुन कुजलेले शेणखत, ५०० किलो निंबोळी पेंड तसेच ५०० किलो गांडुळ खत घालावे. त्यासोबतच २५० किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट द्यावे. लागवड करण्यापुर्वी जमिनीत थायमेट एकरी १० किलो, व मॅन्कोझेब ५०० ग्रॅम ते १ किलो टाकावे. तसेच जर बेण्यापासुन लागवड होणार असेल तर २०० लिटर पाण्यातुन ५०० मिली क्लोरोपायरीफॉस, ५०० ग्रॅम मॅन्कोझेब व २५० ग्रॅम बाविस्टीन तसेच २०० ग्रॅम पोटॅशियम ह्युमेट ग्रॅन्यअल्स, व १०० ग्रॅम सिलीका च्या द्रवाणात १००० खोड ५ मिनीट बुडवुन मग लागवड करावी. केळी लागवड करतांना परिसरातील करपा (सिगाटोका) रागाच्या लागणीच्या अनुभवानुसार योग्य अंतरावर लागवड करावी. खालिल तक्त्यात केळी पिकांच्या लागवड अंतरानुसार किती रोप बसतिल या बाबत आकडे दिलेले आहेत.

रोपांतील अंतर ओळींतील अंतर प्रती हेक्टर रोपांची संख्या प्रती एकर रोपांची संख्या
मिटर फुट मिटर फुट
1.5 5 1.5 5 4444 1778
1.8 6 1.8 6 3086 1235
1.5 5 1.8 6 3704 1481
1.65 5.5 2.1 7 2886 1154
1.65 5.5 1.8 6 3367 1347
1.2 4 1.8 6 4630 1852

केळी लागवडीचा हंगाम -

केळीची लागवड खरिप, रब्बी आणि काही भागात उन्हाळी हंगामात देखिल केली जाते.

केळी पिकाच्या वाढीच्या अवस्था –

अुन.क्र. वाढीचा काळ दिवस
1. सुरवातीची वाढ 0-30 दिवस
2. शाकिय वाढीचा काळ 30-60 दिवस
3. महत्वाच्या वाढीचा काळ 60-90 दिवस
4. सुप्तावस्थेत घड तयार होण्याचा काळ 90-120 दिवस
5. निसवणीचा काळ 180-240 दिवस

केळी पिकांस द्यावयाच्या जमिनीतील खतांचे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे आहे. (किलो प्रती १००० खोड)

लागवडीनंतर दिवस नत्र स्फुरद पालाश झिंक सल्फेट फेरस सल्फेट कॅल्शियम नायट्रेट मॅग्नेशियम सल्फेट गंधक बोरॉन
0-15 दिवस 25 25 25 00 00 00 00 00 00
30-40 दिवस 25 25 50 10 10 10 25 01 00
60-70 दिवस 25 00 25 00 00 00 25 01 00
90-100 दिवस 00 10 00 05 05 05 25 01 250 ग्रॅम
120-130 दिवस 25 00 50 00 00 00 00 00 00
150-160 दिवस 00 00 00 2.5 00 00 00 01 250 ग्रॅम
180-200 दिवस 00 10 50 2.5 00 00 25 01 250 ग्रॅम
240-250 दिवस 25 00 50 00 2.5 00 00 00 100 ग्रॅम
300 - 310 दिवस 25 00 50 00 00 00 00 00 00
एकुण- 150 70 325 20 17.5 25 100 05 850 ग्रॅम

केळी पिकाची पालाशची गरज ही जास्त असल्या कारणाने त्या पिकासाठी देण्यात येणा-या रासायनिक खतांच्या शिफारशीत मॅग्नेशियम सल्फेट चे प्रमाण १०० किलो प्रती १००० खोड करण्यात आले आहे. या १०० किलो मॅग्नेशियम सल्फेट खतांतुन ९ किलो मॅग्नेशियम पिकास मिळतो. पालाश युक्त खतांच्या जास्त वापराने केळी पिकांत मॅग्नेशियमची कमतरता सतत जाणवत असते, शिवाय या कमतरतेमुळे मुळांच्या वाढीवर तसेच केळीच्या आकारावर विपरित परिणाम जाणवतात. केळी पिकांस पालाश युक्त खतांसोबत मॅग्नेशियम चा वापर करु नये.

तसेच वरिल पत्रका व्यतिरिक्त देखिल पालाश चे प्रमाण ५०० किलो प्रती १००० खोड पर्यंत वाढवता येते.

वरिल खतांचे शिफारस पत्रक हे रावेर, यावल तसेच मुक्ताईनगर परिसरात काम करित असतांना केळी पिकाच्या पक्वतेच्या काळातील नत्र तसेच पालाश खतांच्या वापरातुन आढळुन आलेल्या उत्पादन वाढीवरुन तयार केलेले आहे.

पिकाची वाढीची अवस्था फवारणीची खते प्रमाण प्रती लिटर पाणी
लागवडीनंतर 20 ते 30 दिवस 19-19-19 4-5 ग्रॅम
चिलेटेड झिंक 1 ग्रॅम
लागवडीनंतर 45 ते 60 दिवस कॅल्शियम नायट्रेट 2-3 ग्रॅम
बोरॉन 20 टक्के 1 ग्रॅम
केळ फुल तोडल्यानंतर 3 ते 7 दिवस 13-00-45 4-5 ग्रॅम
मायक्रोन्यट्रिएंटस 2-3 मिली
वरिल फवारणीनंतर 8 दिवसांनी 13-00-50 4-5 ग्रॅम
जी.ए. 3 10 पीपीएम (1 ग्रॅम प्रती 100 लि. पाणी)
वरिल फवारणीनंतर 8 दिवसांनी 00-00-50 4-5 ग्रॅम
वरिल फवारणीनंतर 8 दिवसांनी 13-00-45 4-5 ग्रॅम

© Agriplaza Network

Agriculture, Agriculture information, Agriculture, Farming, Cotton, Weed Management, Fertilizer Management, Grapes, Ginger Plantation, Agro, Maharashtra, Plant Protection, Soil Management, Soil Testing, climbers, pesticide, fungicide, organic farming, Agribusiness, Agricultural Business, keli sheti vishai mahiti, sheti sathi purak udyag dhande, agriculture business, agribusinesss, sheti margadarshan, kobi, phul kobi, vange lagwad, sheti shanshodhan, kakadi lagwad, karle lagwad, vel gargiya pike, keli til jibralik acid, chileted palash and potash, gahu, soyabean, uss, sugarcane, kapus, saphed musali, mirchi, chilli, bhendi, batata, potato cultivation, papai, krushi salla, pik sanrakshan, crop protection, duyyam anadrave, shukshma anadrave, mukhya aanadrave, kanda sehti, chal, kandyahe rate, onion cultivation, garlic, lasun sheti, agriculture success stories, success stories, shetitil yashasvi prayog, micro nutrients, boron, calcium nitrate, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Cabbage, Poultry (broiler) manure, Dairy Cow Manure, Beans, Carrots, Cauliflower, Anthurium, Carnation, Rose , Mango , Papaya, Orange, navel, Tomato, Banana , Lime, Eggplant, Ginger, JWARI, BAJARI LAGWAD, anjir lagwad, Biogas, tur lagwad, Cotton Cultivation, cotton plantation, cotton weed management, cotton production, BT cotton, cotton fertilizer management, pesticide management, kapasawaril phawarni, kapus utpadan, kapus pik, cottonseed crushers, cotton fabric, mava, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, sweet corn Cultivation, maize Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, wheat Cultivation, lok1, wheat plantation, wheat fertilizer dose, soil management, pyrenophora avenae, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content,soydean Cultivation, Rhizoctonia, plantation, fertilizer dose, soybean seeds, soybean oil, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Peanut Cultivation, groundnut plantation, groundnut farming, fertilizer dose, soil management, groundnut seed, diseases of peanuts, Botrytis, grams cultivation, grams plantation, farming, agriculture information, plural grams, green gram, grams cultivation, grams plantation, farming, agriculture information, plural grams, green gram, grape cultivation, grape farming, grape wine, botryoshaeria, grape growing, grape equipments, grape machinery, nashik grapes, Grape Root Borer, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Pomo: pomegranate plantation, pomegranate tree, pomegranate farming, weed management, fertilizer management, soil management, fertilizer management, pesticide management, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, papai: fertilizer management, pesticide management, papai sheti, papai cultivation, papai lagwad margadarhan, products from papaya, papai waril bhuri rog, papaitil boron kamtarta, phalmashi, papai lagwad padhati, papai rope, plants of papaya, papai nursery, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Krushi Salla: Agriculture, Agriculture information, Agriculture, Farming, Cotton, Weed Management, Fertilizer Management, Grapes, Ginger Plantation, Agro, Maharashtra, Plant Protection, Soil Management, Soil Testing, climbers, pesticide, fungicide, organic farming, Agribusiness, Agricultural Business, keli sheti vishai mahiti, sheti sathi purak udyag dhande, agriculture business, agribusinesss, sheti margadarshan, kobi, phul kobi, vange lagwad, sheti shanshodhan, kakadi lagwad, karle lagwad, vel gargiya pike, keli til jibralik acid, chileted palash and potash, gahu, soyabean, uss, sugarcane, kapus, saphed musali, mirchi, chilli, bhendi, batata, potato cultivation, papai, krushi salla, pik sanrakshan, crop protection, duyyam anadrave, shukshma anadrave, mukhya aanadrave, kanda sehti, chal, kandyahe rate, onion cultivation, garlic, lasun sheti, agriculture success stories, success stories, shetitil yashasvi prayog, micro nutrients, boron, calcium nitrate, chilated zink, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, keli: banana crop, banana plantation, banaa chips, keli lagwad, keli pikanchi mahiti, keli pik sanrakshan, keli pik lagwad, banana crop protection, keli fertilizer dose, banana fertilizer dose management, organic farming, Organic Fertilizers, Organic Farming, organic crops, Nutrient Content, Mango: mango Cultivation, mango Cultivation, plantation, protection, fertilizer, pesticide, Corn Flour, corn stunt,